“ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”

Αναρτούμε στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σήμερα ημέρα Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 τον  αυτοματοποιημένο πίνακα επιλογής των υποψηφίων με τη μοριοδότηση της συνέντευξης, την τελική Μοριοδότηση και την τελική Βαθμολογία/σειρά κατάταξης, για τη θέση  ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής, στον βαθμό του  Επιμελητή Α΄  για το  Γ.Ν. Ρεθύμνου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την  αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/8-3-2023 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content