Σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) και το αριθμ. πρωτ. *Ι*Α*/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 (Α*Α: 2ΦΠ246ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα : Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να αποστέλλετε με ηλεκτρονικά μέσα (email) ή με αλληλογραφία, το Αίτημα σας με τα επισυναπτόμενα διακαιολογητικά για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δείγματα των Αιτήσεων-Υπεύθυνων *ηλώσεων. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε είναι: personnel@rethymnohospital.gr

Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε την Αίτηση σας είναι: Τρανταλίδου 17, Ρέθυμνο, Κρήτη, Τ.Κ. 74132

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831087100 και 2831087260