ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ»

ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗDownload espd-request-v2-16.pdf-ΨΗΦ.-ΥΠΟΓΕΓΡ.Download 231396Download espd-request-v2Download ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗDownload...
Περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης» – για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΝΕΦΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣDownload espd-request-v2-ΨΗΦ.ΥΠΟΓΕΓΡ.16Download espd-request-v2 (21)Download ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΝΕΦΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣDownload ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΝΕΦΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣDownload...
Περισσότερα