ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνής) διαγωνισμού για τη διάθεση συνολικά δεκατριών  (13) ατόμων  Καθαριστών/στριών πλήρους ωραρίου (8ωρο για 40 ώρες εβδομαδιαίως – πενθήμερη εβδομάδα εργασίας) μέσω ΚοιΣΠΕ Ελλάδος (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) – CPV 90911200-8» για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 151.008,97 € (εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 0429, του Προϋπολογισμού του νοσοκομείου, για ένα (1) έτος ,με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης 151.008,97 € (εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δηλαδή συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 302.017,94 ( τριακόσιες δύο χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ και ενεήντα τέσσερα λεπτά) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΚΗΜΔΗΣ-διακηρυξη-για-διαθεση-13-ατομων-μεσω-κοισπεDownload espd-request-v2-4-διάθεση-13-καθαριστών.pdf-ΦΗΦ.-ΥΠΟΓΕΓΡΑΜDownload espd-request-v2 (9)Download...
Περισσότερα