Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη δομή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη δομή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας/ Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168759, Κωδικός ΠΔΕ: 2022ΤΑ09100007) της δράσης με ID 16820 –«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», σε βάρος του ΚΑΕ 9349 του Προϋπολογισμού 2024 του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content