ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 354388Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (Τακτικός) διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – CPV 55320000-9» για τις ανάγκες του νοσοκομείου, του Ξενώνα Βραχείας Παραμονής & Ξενώνα Ψυχαργώς

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content