Παροχή διευκρινήσεων για την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ. 8480/23.05.2024, ΑΔΑ: 6ΑΕ246907Λ- Δ34 & ΑΔΑΜ: 23PROC013631193), του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ( ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content