Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια “Γραφική ύλη & Μελανοταινίες”

Διακήρυξη Ανοικτού – Δημόσιου Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων (τακτικού)  διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια «Γραφική ύλη(CPV 30192700-8 & Μελανοταινίες CPV 30192300-4», για τις ανάγκες των νοσοκομείου σε βάρος των  ΚΑΕ 1261 1281, του Προϋπολογισμού  του νοσοκομείου, για ένα έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.065,74€ πλέον ΦΠΑ (45.961,52 συμπ/νου ΦΠΑ) & με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.065,74€ πλέον ΦΠΑ (45.961,52 συμπ/νου ΦΠΑ). Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για δυο έτη 74.131,48€ πλέον ΦΠΑ (91.923,04 συμπ/νου Φ.Π.Α)με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ :267150

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content