Δημόσιος Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

CPV 33141626-4) προϋπολογισμού 110.066,89 € συμπ/νου Φ.Π.Α, (89.071,00€ χωρίς ΦΠΑ  13%  & 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 1311 για τις ανάγκες των νοσοκομείου για ένα(1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα(1) επιπλέον έτος  προϋπολογισμού 110.066,89€ συμπ/νου Φ.Π.Α,  (89.071,00€ χωρίς ΦΠΑ 13% & 24%), δηλαδή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 220.133,78€ . (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (178.142,00€ χωρίς ΦΠΑ 13% & 24%),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Αριθμ. Συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 267119).

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content