ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2(ΔΥΟ) θΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (boiler) ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την Προμήθεια 2 (Δύο) Θερμαντήρων (BOILER) Ζεστού Νερού Χρήσης (CPV 44621210-4), για τις ανάγκες του νοσοκομείου, προβλεπόμενης δαπάνης 21.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9349, του προϋπολογισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο:

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content