ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)

Για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» (CPV 33696000-5) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, αναγκαίου για τη διενέργεια αυτών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content