ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου» (CPV 39518000-6), για τις ανάγκες του νοσοκομείου, προβλεπόμενης δαπάνης 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1529, του προϋπολογισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο:

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content