Διακήρυξη για Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια «Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης»

Επισυνάπτονται δύο (2) άρχεια για την διακήρυξη  που αφορά τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια « Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης (CPV: 33692800-5)»  , για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content