ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΒΕΛΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ(ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ) & Β) ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ :197178

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΒΕΛΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ(ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ) & Β) ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ (CPV 33141326-1), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 88.625,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α...
Περισσότερα

Συμπληρωματική διευκρίνηση για τη διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 8724/21.06.2023,)

Συμπληρωματική διευκρίνηση για τη διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 8724/21.06.2023,),ΑΔΑ: Ρ4ΑΚ46907Λ-Ψ6Ε  &  ΑΔΑΜ: 23PROC012925287), του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βιοχημικοί αναλυτές» (CPV 38434500-1),με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ρεθύμνου,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 332.237,35€ πλέον ΦΠΑ 6% (352.171,59 € συμπ/νου Φ.Π.Α), με δικαίωμα προαίρεσης 332237,35€ πλέον ΦΠΑ...
Περισσότερα

Συμπληρωματική διευκρίνηση για τη διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 8724/21.06.2023,),ΑΔΑ: Ρ4ΑΚ46907Λ-Ψ6Ε  &  ΑΔΑΜ: 23PROC012925287), του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βιοχημικοί αναλυτές» (CPV 38434500-1),με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ρεθύμνου,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 332.237,35€ πλέον ΦΠΑ 6% (352.171,59 € συμπ/νου Φ.Π.Α), με δικαίωμα προαίρεσης 332237,35€ πλέον ΦΠΑ 6% (352.171,59 € συμπ/νου Φ.Π.Α) , για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 704.343,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  σε βάρος του Κ.Α.Ε 1359  του Προϋπολογισμού,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής .(Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 182561)

διαβιβαστικο-διευκρινησησ-διαγωνισμου-βιοχημικοι-αναλυτεσ-1Download...
Περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση :

1.ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.ΕΝΟΣ (1) ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 3.ΜΙΑΣ (1) ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 4.ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗDownload 12_espd-request-v2.pdfDownload 11_espd-request-v2Download...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον της Αικατερίνης Παπαστεργίου Μιξάκη που εις μνήμην της,  δώρισαν μέσω του Συλλόγου Φίλων Παθολογικής το ποσό των 200 ευρώ για τις ανάγκες της Μονάδας Χημειοθεραπείας του Νοσοκομείου μας.                                    ...
Περισσότερα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον του Καλομενόπουλου Γεωργίου του Κων/νου που εις μνήμην του, δώρισαν μέσω του Συλλόγου Φίλων Παθολογικής το ποσό των 1070 ευρώ για τις ανάγκες της Μονάδας Χημειοθεραπείας του Νοσοκομείου μας.                                    ...
Περισσότερα
1 2 3 4 121