ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2022

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5205/18-04-2022 ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που αφορά την προκήρυξη μιας (1) θέσης ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων και  μιας (1) θέσης ΤΕ Νοσηλευτών, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και νοσηλείας κατ’οίκον από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου», «Δράση 9.IV.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης – Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη», είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και  συγκεκριμένα από την 24/08/2022 ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00π.μ. -15:00μ.μ.

Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content