ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ (για εξετάσεις ορού – πλάσματος) (CPV 42931120-8), για τις ανάγκες του νοσοκομείου, προβλεπόμενης δαπάνης 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 7131, του προϋπολογισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content