Διακήρυξη για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Xειρουργικής τράπεζας (CPV:33192230-3)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου, προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content