ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα

αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για ολοκληρωμένο

πρόγραμμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ», CPV 72224200-3, για τις ανάγκες του νοσοκομείου,

προβλεπόμενης δαπάνης 9.858,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε.

1359, του προϋπολογισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αναλυτικά

περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως

Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης).

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content