ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την υπηρεσία «ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ», CPV 71620000-0

Επισυνάπτεται το αρχείο που αφορά την πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ», CPV 71620000-0.

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content