Συνέχεια εργασιών για την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας

(30/7/2010) Την Παρασκευή, κλήθηκε ο εργολάβος από τη ΔΕΠΑΝΟΜ για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης της νέας πτέρυγας, αφού υπογράφηκε η έγκριση από την Υπουργό Υγείας. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν: -η διάθεση πίστωσης ύψους 150 χιλιάδων ευρώ για την εκτέλεση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου του έργου «επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου» που έχει ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - Η διάθεση πίστωσης ύψους 159.835 ευρώ για ειδικές απαιτήσεις – αποζημιώσεις του αναδόχου του προαναφερό...
Περισσότερα