Δημόσιος Ηλεκτρονικός κάτω των ορίων (τακτικός) διαγωνισμός για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης

Δημόσιος Ηλεκτρονικός κάτω των ορίων (τακτικός) διαγωνισμός για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης» (CPV 33181000-2), για την κάλυψη των αναγκών του Γεν. Νοσοκομείου Ρεθύμνου προϋπολογισμού 164.765,30€ (εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών) συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης του την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιμής. ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΝΕΦΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-pdfDownload espd-request-v2_ΨΗΦΙΑΚΗ-Υ...
Περισσότερα

Τελικών τεχνικών προδιαγραφών μηχανημάτων Α’ υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ

Επισυνάπτονται οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές μηχανημάτων Α' υποέργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ. Προδιαγραφές-Τελικές-Α-Υποέργου-Προμήθεια-Ιατροτεχνολογικού-Εξοπλισμο...Download...
Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων για Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό

Παροχή διευκρινήσεων για τo Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 10331/26.08.2021 για τις ετήσιες Συμβάσεις Συντήρησης & Επισκευής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΣΥΝΤ.-ΙΑΤΡ.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥDownload...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για τις ετήσιες συμβάσεις συντήρησης & επισκευής ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-Κ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥDownload Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-_-Τυποποιημένο-Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης-ΤΕΥΔDownload espd-request-v2 (7)Download...
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ" Yphresies-apolymanshs-eksolothreyshsDownload...
Περισσότερα
1 11 12 13 14