ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ώρες Αιμοληψιών
Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται:

Δευτέρα-Παρασκευή 8.30-13.00
Δευτέρα-Παρασκευή(Πλην Πέμπτης) 16.00-19.00
Σαββατοκύριακο & αργίες 9.00-13.00