Συνέχεια εργασιών για την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας
Εκτύπωση

(30/7/2010)

Την Παρασκευή, κλήθηκε ο εργολάβος από τη ΔΕΠΑΝΟΜ για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης της νέας πτέρυγας, αφού υπογράφηκε η έγκριση από την Υπουργό Υγείας.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:
-η διάθεση πίστωσης ύψους 150 χιλιάδων ευρώ για την εκτέλεση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου του έργου «επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου» που έχει ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
- Η διάθεση πίστωσης ύψους 159.835 ευρώ για ειδικές απαιτήσεις – αποζημιώσεις του αναδόχου του προαναφερόμενου έργου
- εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου «επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου» προϋπολογιζόμενης δαπανης 1.210.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑΝΟΜ, το έργο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.